Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

www.e-marku.pl

§1. Podstawowe pojęcia

 

Sprzedawca - MARKU DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Loretańskiej 31, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0001009984.

Nip : 5730208342

Regon : 002770392

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.e-marku.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary od Sprzedawcy.

Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.

Konto - konto założone dla Klienta w Sklepie w wyniku procesu rejestracji.

Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Zamówienie – rozumie się jako ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Klienta w formie elektronicznej, dotyczącej nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

§2. Postanowienia ogólne

1.       W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.       Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.

3.       Sklep internetowy nie jest sklepem ogólnodostępnym i przeznaczony jest dla zarejestrowanych klientów Sprzedającego.

4.       Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i wolne od wad.

§3. Rejestracja

1.       Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

2.       Przy rejestracji Klient obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie, wskazać login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie do Konta.

3.       Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

4.       Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Klient oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

§4. Zamówienie

1.       Aby złożyć zamówienie należy zalogować się do Sklepu.

2.       W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrane Towary z oferty Sklepu do wirtualnego koszyka.

3.       Klient ma możliwość dokonywania zmian Towarów w zamówieniu, danych teleadresowych koniecznych do wysyłki Towaru lub koniecznych do wystawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem "Złóż zamówienie".

4.       Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu, za określoną tam cenę. Oferta jest wiążąca dla Klienta, gdy Sklep potwierdzi jej otrzymanie.

5.       Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

6.       Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru nie wiążą Sprzedającego.

7.       W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi: a.        anulowanie całości zamówienia b.       anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie

8.       W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem), Sprzedawca dostarczy Klientowi Towary, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.

9.       W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie do 14 dni.

§ 5. Ceny i metody płatności

1.       Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

2.       Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta i od wartości Zamówienia. Podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta.

3.       Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4.       Płatność za zamówiony Towar może nastąpić w następujących wariantach : - za pośrednictwem serwisu szybkich płatności PayU; - za pobraniem; - gotówką bądź kartą w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym; - przelewem tradycyjnym z odroczonym terminem płatności – termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, (o ile limit płatności na indywidualnym koncie Klienta pozwoli na wybór tego sposobu zapłaty za Towar).

5.       W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem lub Przelew – realizacja Zamówienia rozpoczyna się, gdy Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość dotyczącą akceptacji złożonej oferty.

6.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

7.       Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8.       Paragon fiskalny lub faktura VAT dołączona jest do każdego zakupionego przedmiotu, również w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Dokument znajduje się wówczas w środku paczki wraz z zakupionym Towarem.

§ 6. Koszty, terminy, sposób i warunki dostawy

1.     Towary są dostarczone na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1-2 dni robocze od dnia następującego po potwierdzeniu zamówienia. 

2.     Przy dostawie, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki z zewnątrz pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych, czy opakowania Towaru są nienaruszone, a przesyłka jest oklejona taśmą z logiem firmy MARKU DENTAL. . W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki z zewnątrz należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera, który jest jedyną podstawą do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

3.     W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki wewnątrz paczki, jej niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem należy sporządzić w ciągu 7 dni od daty dostawy Protokół reklamacyjny, który jest jedyną podstawą do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedawcę.

4.     W przypadku wyboru metod płatności - Płatność za pobraniem lub przelew tradycyjny - i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Klient może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, że pokryje koszty ponownej przesyłki. Sprzedawca ma prawo także uniemożliwić Klientowi dokonywanie zamówień z wyborem metody płatności - Płatność za pobraniem lub przelew tradycyjny, a także żądać pokrycia kosztów transportu nieodebranej paczki.

5.     Zamówienia, których wartość brutto przekracza 500 zł wysyłane są na koszt Sprzedawcy.

§7. Reklamacja

1.       Wady Towaru zakupionego od Sprzedawcy Klient zgłasza poprzez wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia reklamacyjnego.

2.       Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@marku.pl lub na adres: MARKU DENTAL Loretańska 31, 42-200 Częstochowa.

3.       W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Klienta, adres Klienta, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.

4.       Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

5.       Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedawcę. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

6.       Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

7.       Z uwagi na sprzedaż Towarów w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej zostaje ograniczona do 1 roku od daty zakupu towaru, co nie wyłącza uprawnień Klienta z gwarancji, o ile taka została udzielona przez Producenta towarów.

§8. Zwroty zakupionych Towarów

1. Sprzedawca przyznaje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Aby dokonać zwrotu zakupionych towarów należy zalogować się do panelu klienta pod adresem https://e-marku.pl/login.php , następnie wybierając opcję "Dodaj zwrot" wskazać zwracane produkty. Konieczne jest dołączenie do paczki ze zwracanymi towarami wydrukowanego zgłoszenia zwrotu, które jest generowane po dodaniu zwrotu do systemu.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać Towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu Towaru są pokrywane przez Klienta.

3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku Towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli Towar występował w opakowaniu.

4. Towar nie może być zwrócony, jeśli jest to Towar, który został sprowadzony specjalnie na zamówienie Klienta.

5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu Towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego Towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.  

§9. Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu jest Sprzedawca.

2.       Podanie Danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

3.       Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.       Logując się do Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w Sklepie, w celu realizacji zamówień, a także zawieraniem i realizacją umów sprzedaży w Sklepie.

5.       Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

6.       Administrator przetwarza dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); numer konta bankowego, NIP.

7.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8.       Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9.       Klienci mają możliwość subskrybowania newslettera Sprzedającego, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Istnieje możliwość rezygnacji w każdym czasie z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: dental@marku.com.

10.   Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityka prywatności.

§10. Postanowienia końcowe

1.       Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2.       Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.

3.       Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z wysyłką złożonego Zamówienia na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.       Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu https://e-marku.pl/

5.       Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

6.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.       Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. Ewentualne błędy w tym zakresie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

8.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

10.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

11.   Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedawcy, w tym zdjęć i opisów Towarów, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

12.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu.

13.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

14.   Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Klient - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby sprzedawcy.

15.   W przypadku utraty przez Klienta statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Klient nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. 

pixelpixelpixel